Färgbygge Naturum vi reder ut begreppen

Vad är förnybar och hållbar?

Förnyelsebara råvaror definieras i standarden ISO 14021:2017 som “material som består av biomassa från en levande källa och som kontinuerligt kan fyllas på”.

Det är vår ambition att endast använda oss av helt fossilfria råvaror, men det är tyvärr i princip omöjligt att till 100 % garantera att det inte någonstans i kedjan tillsatts eller använts fossila ämnen. Därför anger vi mängden av det förnybara/organiska innehållet ex FÄRGBYGGE NATURUM serien till >95 %*. Detta värde ska dock inte tolkas som den totala procentandelen av produkten, då färgen även innehåller vatten och mineraler. Produktförpackningen är inte framställd av förnybara råvaror.

*”Färgens innehåll (exklusive förpackning) är fördelat på ca 55 % vatten, ca 30 % mineraler och ca 15 % organiska råvaror. De organiska råvarorna har till mer än 95 % ersatts av förnybara råvaror.

Vatten
Med rent vatten menar vi renat dricksvatten, vilket vi i Norden är lyckligt lottade att ha stora mängder av.               

Grön energi
Framställning med enbart grön energi innebär att all elektricitet kommer från förnyelsebara källor som sol, vind och vatten. Vi har valt att köpa grön energi för att driva vår produktionsanläggning och kontor. Det är förvisso så att elektricitet från olika källor, såväl förnyelsebara som fossila, blandas i elnätet. Men genom att välja grön el vill vi på sikt kunna minska behovet av fossilt framställd elektricitet i Sverige.

Råvaror och redovisning
Vi väljer i första hand råvaror med naturligt ursprung, för att vi tycker att de ger vackra färger men hoppas också bidra till biologisk mångfald.

FÄRGBYGGES färger består både av mineraler och organiska råvaror. Där vanligt förekommande fossila råvaror i stor utsträckning har ersatts med förnybara alternativ.

Färgbygge utvärderar hela tiden olika råvaror utifrån dess tekniska, miljö och hälsomässiga aspekter. Detta arbete sker i stor utsträckning internt men vi tar också hjälp av experter som gör våra KSU (kemikaliesäkerhetsutredningar).

Förpackningar
Vi följer med stort intresse utvecklingen av olika typer av emballage. Idag använder vi oss av metall- och plastförpackningar, som inte är förnybara. Våra färger testas för kemiska ämnen efter att ha lagrats i originalförpackningen.