Vårt hållbarhetsarbete innebär att vi:

Färgbygge Naturum
 
 • Vi använder i så stor utsträckning, som vi bedömer möjligt  förnybara råvaror i våra produkter i hopp om att bidra till ett mindre fossilberoende samhälle.

 • Vi Strävar efter minskad och selektiv kemikalieanvändning. Kemikalier utvärderas i inbördes ordning

 • 1. Miljö- och hälsopåverkan, 2. Kvalitet, 3. Pris.

 • Miljökrav på leverantörer och andra samarbetspartners. Vi arbetar med företag som har utarbetade program för att minimera miljöbelastningen.

 • Följa gällande miljölagstiftning och bidra till Sveriges nationella miljömål. Vi anlitar sakkunniga vilka löpande informerar oss om lagförändringar.

 
 • Vidare premieras i stor utsträckning förnybara alternativ framför fossila resurser, vilket är en viktig del i Sveriges nationella miljömål.

 • Utbildar vår personal i att ta miljöansvar. 

 • Vi bjuder in experter inom miljö, hälsa och produktionsteknikför att informera och råda Färgbygges medarbetare om hur verksamheten kan förbättras och utvecklas. 

  Generellt 

  Det som anges på denna hemsida är att betrakta som våra generella ambitioner och hur vi själva väljer att arbeta.