Vårt hållbarhetsarbete innebär att vi:

Färgbygge Naturum
 
 • I så stor utsträckning som möjligt använder förnybara råvaror i våra produkter i hopp om att bidra till ett mindre fossilberoende samhälle.

 • Strävar efter minskad och selektiv kemikalieanvändning.

 • Optimerar våra processer för att minimera restprodukter och avfall vid tillverkning.

 • Ställa miljökrav på leverantörer och andra samarbetspartners.

 • Följa gällande miljölagstiftning och bidra till Sveriges nationella miljömål.

 • Utbildar vår personal i att ta miljöansvar.

 
 • Investerar i modern teknik för att minska energiåtgång och buller.

 • För i de fall vi behöver resa ska vi i möjligaste mån välja det mest miljövänliga alternativet.

 • Vid nyanskaffning av fordon ska dessa om så är möjligt vara miljöfordon och som lägsta nivå vara Euro 6 klassade.

 • Som drivmedel ska i första hand el eller biodrivmedel väljas.

 • Lägsta nivå är fossila drivmedel med 30 % inblandad förnybart bränsle.