Vårt hållbarhetsarbete innebär att vi:

Färgbygge Naturum
 
  • I så stor utsträckning som möjligt använder förnybara råvaror i våra produkter i hopp om att bidra till ett mindre fossilberoende samhälle.

  • Strävar efter minskad och selektiv kemikalieanvändning.

  • Optimerar våra processer för att minimera restprodukter och avfall vid tillverkning.

  • Ställa miljökrav på leverantörer och andra samarbetspartners.

  • Följa gällande miljölagstiftning och bidra till Sveriges nationella miljömål.

  • Utbildar vår personal i att ta miljöansvar.

 
  • Investerar i modern teknik för att minska energiåtgång och buller.

  • För i de fall vi behöver resa ska vi i möjligaste mån välja det mest miljövänliga alternativet.

  • Som drivmedel ska i första hand el eller biodrivmedel väljas.

  • Lägsta nivå är fossila drivmedel med 30 % inblandad förnybart bränsle.